Inukshuk WelZijn

Psychosociale hulpverlening en ondersteuning door:
Integratieve psychotherapie
Counseling met verbeeldingskracht
Persoonlijke Begeleiding-op-maat

Inukshuk

Algemene Voorwaarden

Voor integratieve psychotherapie, counseling en psychosociale hulpverlening volgt Inukshuk WelZijn de reglementen, etische normen en waarden en beroepscodes van beroepsvereniging LVPW. Indien je overweegt om een behandeling of losse sessies bij Inukshuk WelZijn aan te gaan, ontvang je vooraf een uitgebeid informatiepakket waarin ook een papieren versie van de algemene voorwaarden is gevoegd. Als je eerder wilt oriënteren op de Algemene Voorwaarden vind je onderstaand de Algemene Voorwaarden per 1 januari 2021.

Let op: Voor ambulante- en individuele begeleiding via een indicatie van uw Gemeente zijn de regels en voorwaarden van de betreffende Gemeente van toepassing.

  

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING AAN PARTICULIEREN

Artikel 1. Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor elk aanbod, offertes en voor iedere overeenkomst tussen Inukshuk WelZijn, gevestigd Venneperweg 659, 2152 CD Nieuw-Vennep / Staringstraat ongenummerd Nieuw-Vennep en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 53201264 en een opdrachtgever waarop Inukshuk WelZijn deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2. Indien van bovenstaande wordt afgeweken op één of meer artikelen, dient dit door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.

3. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Inukshuk WelZijn waar derde partijen met wederzijdse toestemming voor de goede uitvoering worden betrokken.   

4. Indien één of meer van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig verklaard mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Inukshuk WelZijn en opdrachtgever zullen dan in onderling overleg nieuwe voorwaarden formuleren en overeenkomen ter vervanging van de nietig verklaarde voorwaarden. Daarbij zullen doel en bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk behouden worden.

Artikel 2. Aanbod en offerte

1. Een aanbod of offerte kan worden herroepen met inachtneming van een schriftelijk overeengekomen termijn voor de aanvaarding of indien de onherroepelijkheid ervan op andere wijze uit het aanbod of de offerte volgt.

2. Herroepen van een aanbod of offerte kan uitsluitend zolang het aanbod of de offerte niet definitief schriftelijk of anders wettelijk bindend door beiden partijen is aanvaard en bevestigd.

3. De tarieven of prijsopgaven in een aanbod of offerte zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Voor aanbod van individuele therapie, counseling of begeleiding via wmo is een ontheffing of wel 0-tarief BTW van toepassing.

4. Indien de aanvaarding (niet op ondergeschikte punten) afwijkt van hetgeen is opgenomen in het aanbod of de offerte, dan is Inukshuk WelZijn daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt in dat geval niet overeenkomstig de betreffende afwijkende aanvaarding tot stand tenzij Inukshuk WelZijn anders aangeeft.

5. Mocht een tot aanvaarding strekkend antwoord op een aanbod of offerte daarvan slechts op ondergeschikte punten afwijken, dan geldt dit antwoord als aanvaarding. De overeenkomst komt dan overeenkomstig deze aanvaarding tot stand tenzij Inukshuk WelZijn per direct een onderbouwd bezwaar indient.

6. Elk aanbod of elke offerte geldt voor één overeenkomstig. Voor toekomstige opdrachten wordt een nieuwe aanbod of offerte gedaan waarop een nieuwe overeenkomst van toepassing zal worden.

Artikel 3. Uitvoering en naleving

1. Inukshuk WelZijn zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed en integer vakmanschap uitvoeren volgend op en met inachtneming van het bepaalde in artikel 7:404 en artikel 407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek

2. De opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat alle gegevens waarvan Inukshuk WelZijn aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst, of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, aan Inukshuk WelZijn worden verstrekt. Wanneer deze voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet tijdig aan Inukshuk WelZijn zijn verstrekt, kan Inukshuk WelZijn beslissen om de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen tot deze gegevens in het bezit zijn. Alsook heeft indien dit voorkomt, Inukshuk WelZijn het recht om eventuele door het uitstel gemaakte of te maken extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven of werkelijk gemaakte extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3. In geval van schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit door de opdrachtgever verstrekte gegevens, onvolledig of foutief verstrekte gegevens dan wel niet verstrekte gegevens waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen weten dat deze voor een goede uitvoering benodigd kunnen zijn, is Inukshuk WelZijn in geen geval aansprakelijk.

4. Opdrachtgever stelt Inukshuk WelZijn vrij voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst materiële dan wel niet-materiële schade lijden die aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 4. Wijziging van of in de (duur van) overeenkomst

1. In geval dat tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een goede en integere uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen, aan te vullen of anderzijds af te wijken, zullen opdrachtgever en Inukshuk WelZijn tijdig en in onderling overleg de overeenkomst op of met de nodige bepalingen aanpassen.

2. In geval dat het overeengekomen tijdstip of de duur van de overeenkomst door een wijziging, aanvulling of anderzijdse afwijking wijzigt van het oorspronkelijk overeengekomen tijdstip of de overeengekomen duur, zal Inukshuk WelZijn de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. In geval dat de wijziging, aanvulling of andere afwijking op de overeenkomst financiële e.o. kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Inukshuk WelZijn de opdrachtgever hierover zo snel mogelijk en voorafgaand aan de uitvoering inlichten.

4. In geval dat de wijziging, aanvulling of anderzijds afwijking van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan Inukshuk WelZijn kunnen worden toegerekend, zal Inukshuk WelZijn in afwijking van lid 3 geen meerkosten in rekening brengen.

Artikel 5. Tarieven

1. Bij het tot stand komen van de overeenkomst komen Inukshuk WelZijn en opdrachtgever een vast tarief overeen. Het vaste tarief zal overeenkomen met de gebruikelijke op de website gepubliceerde tarieven van Inukshuk WelZijn en is van toepassing op de gehele duur van de overeenkomst tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen dat het tarief voor bepaalde onderdelen van de overeenkomst in afwijkt van de gepubliceerde vaste tarieven.

2. De genoemde en overeengekomen vaste tarieven zijn inclusief BTW (indien BTW van toepassing is).

3. Inukshuk WelZijn is jaarlijks op eenmaal gerechtigd tot aanpassing van de vaste tarieven wegens inflatie e.o. marktontwikkelingen. De aanpassing van tarieven is niet van toepassing op lopende overeenkomsten maar wel op toekomstige nieuwe of verlengde overeenkomsten.

4. In geval dat tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de verwachte duur, aantal sessies of de benodigde hoeveelheid werk aanzienlijk meer is dan verwacht kon worden bij aanvang van de overeenkomst, en dit niet toe te rekenen valt aan Inukshuk WelZijn, mag Inukshuk WelZijn de tarieven verhogen met de extra kosten en te besteden tijd wanneer in alle redelijkheid niet van Inukshuk WelZijn mag worden verwacht dat zij de overeengekomen werkzaamheden verricht zonder deze verhoging c.q. doorberekening op de overeengekomen tarieven. Inukshuk WelZijn zal de opdrachtgever in dat geval vooraf en met onderbouwing schriftelijk op de hoogte stellen van het exacte bedrag en tijdstip van ingang van de verhoging.

Artikel 6. Betaalwijzen, betalingstermijn en incassokosten

1. De eerste formele afspraak is een geheel vrijblijvende en kosteloze kennismaking waarin de klik en vertrouwen tussen mogelijke opdrachtgever en Inukshuk WelZijn worden vastgesteld alsmede een vaststelling van de hulpvraag en het op deze hulpvraag gerichte aanbod en plan van aanpak van Inukshuk WelZijn. Indien deze kennismaking bij beide partijen bevalt, kunnen zij in gezamenlijk overleg direct doorgaan in een eveneens vrijblijvend en kosteloos intakegesprek. Inukshuk WelZijn verstrekt na dit gesprek een informatieset met alle benodigde en voorgeschreven informatie waaronder folders van instanties, visitekaart, geldende tarieven en de algemene voorwaarden.

2. Indien opdrachtgever na het kennismaking- en intakegesprek besluit een overeenkomst met Inukshuk WelZijn aan te willen gaan, zal Inukshuk WelZijn vragen om voorafgaand aan de eerste betaalde afspraak het intake- en overeenkomstformulier ingevuld en ondertekend in tweevoud aan haar aan te leveren. Inukshuk WelZijn zal één ook door haar ondertekende exemplaar aan de opdrachtgever ter beschikking stellen.

3. De betaalwijze wordt voor het aangaan van een overeenkomst besproken en is met beider goedvinden mogelijk per maandfactuur (achteraf) of per sessie of weekfactuur. Contante betaling is niet mogelijk omdat Inukshuk WelZijn het houden van contanten in haar praktijk onveilig vindt. Het is mogelijk om met diverse betaal- of bankkaarten voor of na afloop van een gesprek de factuur te voldoen door een pintransactie. Inukshuk WelZijn levert na een pintransactie achteraf een factuur met de vermelding dat er voldaan is via een pintransactie en de datum van deze transactie.

4. In geval dat de opdrachtgever niet door middel van een pintransactie direct voor of na een gesprek aan zijn betalingsverplichting voldoet, dient betaling te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum.

5. Bezwaren tegen de hoogte van de in rekening gebrachte factuur of facturen schorten heffen de betalingsverplichting niet op. Indien Inukshuk WelZijn met opdrachtgever overeenkomst dat een vermindering van het tarief of een tegemoetkoming gerechtvaardigd is, zal Inukshuk WelZijn aan de hand van een creditfactuur het afgesproken bedrag via de bank overmaken op een door opdrachtgever ter hand gestelde Nederlandse bankrekening.

6. Indien opdrachtgever de betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum overschrijdt, is opdrachtgever van rechtswege in gebreke. Inukshuk WelZijn zal één herinnering sturen met een betalingstermijn van uiterlijk 7 dagen. In geval een factuur niet ontvangen is zal Inukshuk WelZijn aan opdrachtgever eenmalig een kopiefactuur verstrekken met een betalingstermijn van uiterlijk 7 dagen na datum van verstrekking van de kopiefactuur.

In geval van een nieuwe overschrijding van de betalingstermijn op de herinnering of een kopiefactuur, zal Inukshuk WelZijn een aanmaning sturen met verhoging van 7,50 euro aan kosten en een verzoek tot betaling per omgaande. Blijft betaling wederom uit, dan zal Inukshuk WelZijn de vordering uit handen geven aan een incassobureau naar haar keuze waarbij de kosten van het incassobureau voor rekening van de wanbetaler komen en alle verdere contacten via het incassobureau moeten verlopen.

7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Inukshuk WelZijn op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7. Klacht- en geschillenafhandeling

1. Inukshuk WelZijn is lid van de LVPW, Landelijke Vereniging van Psychosociaal Werkenden. Inukshuk WelZijn heeft zich verbonden aan de beroepsethische normen, gedragscode en alle voorwaarden die gesteld worden door de LVPW aan het lidmaatschap.

2. De LVPW heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris die in eerste instantie het aanspreekpunt is voor klachten van de opdrachtgever als opdrachtgever niet eerst zich ingezet heeft om met Inukshuk WelZijn tot een door opdrachtgever geaccepteerde en als afgerond of opgevolgd beschouwde klachtafhandeling is gekomen.

3. Indien de opdrachtgever na inachtneming van lid 2 besluit om zich te wenden tot de klachtenfunctionaris van de LVPW, is Inukshuk WelZijn voorbehouden hierin te participeren.

4. De LVPW is overeenkomstig de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangesloten bij een onafhankelijke Geschillencommissie voor de complementaire- en alternatieve gezondheidszorg: het SCAG.

Mocht het voorkomen dat de klachtenfunctionaris, opdrachtgever en Inukshuk WelZijn niet tot een voor opdrachtgever bevredigende oplossing komen, dan zal de klachtenfunctionaris van de LVPW indien de opdrachtgever de wens kenbaar maakt, de zaak doorgeleiden naar de SCAG ter verdere afhandeling van diens klachten, bezwaren en/of grieven.

Wanneer de opdrachtgever verzoekt naar de SCAG te willen gaan dan zijn hieraan kosten verbonden. Op de website van de SCAG (www.SCAG.nl) kunnen de kosten hiervoor gevonden worden.

5. De Geschillencommissie SCAG heeft tot taak geschillen tussen opdrachtgever en Inukshuk WelZijn door middel van een uitspraak in de vorm van een bindend advies te beslechten of door alsnog een schikking tussen opdrachtgever en gebruiker te bevorderen. De Geschillencommissie zal binnen een periode van 6 maanden uitspraak doen. Opdrachtgever kan hierop niet in hoger beroep gaan.

6. In geval de opdrachtgever in de uitspraak van de Geschillencommissie geen bevredigende oplossing ziet, kan de opdrachtgever in sommige gevallen zich wenden tot de civiele rechter.

Artikel 8. Opzegging

1. Zowel opdrachtgever als Inukshuk WelZijn kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Inukshuk WelZijn, zal Inukshuk WelZijn in overleg met en met instemming van opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan een door opdrachtgever goed bevonden partij. Inukshuk WelZijn is niet gehouden aan deze handeling wanneer er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Artikel 9. Uitstel van uitvoering, ontbinding

1. In geval dat opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt kan Inukshuk WelZijn de nakoming van haar verplichtingen eveneens uitstellen of zelfs de overeenkomst ontbinden.

2. Ook is Inukshuk WelZijn bevoegd de overeenkomst te ontbinden of laten ontbinden wanneer zich omstandigheden voordoen die verhinderen dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar redelijkheid en toelaatbaarheid niet langer kan worden gevraagd. Dit is eveneens van toepassing indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van aard zijn dat (ongewijzigde) instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. In geval de overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van Inukshuk WelZijn op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Inukshuk WelZijn in gebreke blijft in de nakoming van de verplichtingen behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

4. Inukshuk WelZijn behoudt steeds het recht om bij in geval van uitstel van uitvoering of ontbinding van de overeenkomst een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. In geval dat Inukshuk WelZijn aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Inukshuk WelZijn is middels een collectieve verzekering via de LVPW, Landelijke Vereniging van Psychosociaal Werkenden, verzekerd voor schade die valt onder beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid.

3. In geval dat Inukshuk WelZijn aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Inukshuk WelZijn in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- indien van toepassing redelijke kosten die nodig zijn voor vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover deze vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- indien van toepassing redelijke kosten gemaakt om aan een onvoldoende prestatie, binnen de overeenkomst, van Inukshuk WelZijn tegemoet te komen. Behalve wanneer deze kosten of onvoldoende presteren niet aan Inukshuk WelZijn toegerekend kunnen worden;

- Indien van toepassing redelijke kosten, gemaakt om (verdere) schade te beperken, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot het beperken van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

4. Onder schade aan personen of zaken wordt niet verstaan de door opdrachtgever gemaakte kosten van maatregelen ter voorkoming van schade als bedoeld in artikel 6:96 BW e.o. vergelijkbare wettelijke bepalingen, daaronder begrepen de daaruit voortvloeiende schade.

5. Inukshuk WelZijn is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of inkomen, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, emotionele schade of schade voortvloeiende uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, ongeacht of er overleg is geweest met Inukshuk WelZijn. Iedere opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn keuzes.

6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet in geval de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Inukshuk WelZijn.

Artikel 11. Vrijwaringen

1. De opdrachtgever vrijwaart Inukshuk WelZijn voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte dan wel in bruikleen gegeven materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien opdrachtgever informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. aan Inukshuk WelZijn verstrekt, garandeert de opdrachtgever dat deze informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 12. Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd of in bruikleen worden gegeven en daarmee in de macht van opdrachtgever of van enige door opdrachtgever aan te wijzen derde(n) worden gebracht.

Artikel 13. Situaties van overmacht

1. In geval het niet nakomen van een verplichting door opdrachtgever of door Inukshuk WelZijn doordat dit verhinderd werd of hinder ondervond als gevolg van een situatie of gebeurtenis die niet te wijten is aan enige schuld krachtens de wet of de oorzaak vond in een rechtshandeling of in verkeer geldende opvatting, worden zij niet gehouden aan het nakomen van de verplichting en wordt dit op geen enkele wijze aan de verhinderde of gehinderde partij in rekening gebracht.

2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden, naast hetgeen dat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan dat alle van buiten al dan niet te voorziene komende oorzaken waarop Inukshuk WelZijn geen invloed kan uitoefenen doch waardoor Inukshuk WelZijn niet in staat is de verplichtingen na te leven.

3. Inukshuk WelZijn heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen in geval de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert is opgetreden nadat Inukshuk WelZijn haar verplichtingen had moeten nakomen.

4. Opdrachtgever en Inukshuk WelZijn kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst blijven uitstellen. Behoudens als deze periode langer duurt dan twee maanden. In dat geval is elk van beiden gerechtigd de overeenkomst zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij te ontbinden.

5. Voor zover Inukshuk WelZijn ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen, of voor zover zij deze zal kunnen nakomen, alsmede aan het nagekomen dan wel na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Inukshuk WelZijn er toe gerechtigd om het al nagekomen dan wel na te komen gedeelte apart in rekening te brengen. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14. Geheimhouding

1. Opdrachtgever en Inukshuk WelZijn zijn beiden verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij voor of door de uitvoering van hun overeenkomst van elkaar of derde partijen hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd wanneer dit door de andere partij is meegedeeld of in geval dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien Inukshuk WelZijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak verplicht is vertrouwelijke informatie mede te verstrekken aan door de wet aangewezen derden of bevoegde rechter, en Inukshuk WelZijn zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Inukshuk WelZijn niet gehouden tot het overgaan op een schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige hieruit voortkomende schade.

Artikel 15. Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt Inukshuk WelZijn zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Inukshuk WelZijn behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 16. Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Inukshuk WelZijn

Jackie Blokker-van Kleef

Bezoek (op afspraak):
Staringstraat ongenummerd (achterzijde Praxis)
2152CW Nieuw-Vennep
Correspondentie:
Venneperweg 659
2152 CD Nieuw-Vennep

Tuchtrecht Complementaire Zorg TCZ
Geschillencommisie SCAG
Vektis, Vecozo gecertificeerd
AGB code Counselor en praktijk voor complementaire zorg en voor psychosociale hulpverlening met toevoeging wmo
HBO beroepenregisters: SNRO en Cpion

KvK 53201264 BTW ID NL001489734B98

Psychosociaal Registertherapeut LVPW

BCZ® registertherapeut RBCZ

lvpw.nl/   rbcz.nu/register.html

LVPW therapeut patiëntenverenigingen:

HBO opleidingenregisters:

Regionaal aangesloten bij: